VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 790 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 17:40:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1384 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 14:41:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Gióp 1:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2011; 5680 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 14:13:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 2248 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 19:13:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:14; 1 Phi-e-rơ 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/21/2019; 373 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 20:36:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 401 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 6:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/26/2019; P: 5/28/2019; 461 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 14:49:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 9:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 1686 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 10:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2428 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 4:50:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 947  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.