VietChristian
VietChristian
mucsu.org

2 Sa-mu-ên 13-14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/6/2018; P: 5/8/2018; 971 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 15:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 372 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 5:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 0:20:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 14:25:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 4058 xem 66 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 5:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1369 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 22:49:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:52:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/13/2019; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 6:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 3:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/2/2019; 154 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 921  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.