VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 211 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 8:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 19:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 858 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 15:49:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 1819 xem 39 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 20:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Sáng-thế Ký 50:20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 11:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 668 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Châm-ngôn 1:7-9; Châm-ngôn 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:37:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 7:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/24/2017; P: 10/9/2017; 1576 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 983 xem 34 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 16:56:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 986  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.