VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 152 xem
Xem lần cuối 1/13/2020 8:45:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/13/2019; P: 10/26/2019; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 10:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:46:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1353 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 4:39:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2248 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 6:27:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:14:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1379 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 20:22:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:12b
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/8/2019; P: 6/9/2019; 347 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 16:58:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 543 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 12:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2225 xem 52 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 7:1:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 944  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.