VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 12:22-34
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:2/2/2020; P: 2/7/2020; 313 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 12:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1299 xem 36 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:40:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/24/2020; P: 5/30/2020; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 21:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2326 xem 33 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 4:5:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:22
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/7/2020; P: 4/8/2020; 232 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 18:27:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/23/2019; P: 11/25/2019; 414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 2:10:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2342 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 3:7:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 937 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/5/2020; 358 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 18:22:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1690 xem 39 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 17:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  44 / 988  Tiếp  Cuối

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.