VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 511 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 8:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/21/2019; P: 8/3/2019; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 4:12:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 8:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 757 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 10:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 2112 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 16:31:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 1634 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 23:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 1313 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:16:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:6-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:4/8/2018; P: 2/8/2018; 952 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 20:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 30:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/5/2019; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 14:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 876 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 21:20:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  51 / 944  Tiếp  Cuối

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.