VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 21:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2008; P: 5/18/2014; 2908 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 11:13:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1472 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:13:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 42.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 1238 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 5:53:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2016; P: 9/20/2016; 1882 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 20:44:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1582 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:4:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1509 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:4:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 10:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/24/2019; P: 2/28/2019; 819 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 4:57:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1-8; Ma-thi-ơ 5:13-16
Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:10/19/2010; 4447 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 8:26:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  51 / 1003  Tiếp  Cuối

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.