VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 2208 xem 33 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 7:33:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 2545 xem 37 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 8:48:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 669 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Thi-thiên 1:4; Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/6/2019; 387 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 18:25:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 1237 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 15:12:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2724 xem 43 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 9:26:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2182 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 4:11:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2013; 3034 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 5:30:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 1984 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 17:5:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 292 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/15/2020 21:33:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  52 / 955  Tiếp  Cuối

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.