VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 877 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 8:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1843 xem 41 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 9:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 651 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 18:10:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 928 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 21:24:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 947 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 0:14:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 149 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 6:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 155 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:3:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 513 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 9:17:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 985 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:41:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 2093 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 7:2:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  53 / 997  Tiếp  Cuối

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.