VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 0:1:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; Lê-vi Ký 19:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2019; P: 7/11/2019; 236 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-4:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 591 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 20:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 900 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 16:3:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Hê-bơ-rơ 13:6; 1 Giăng 5:14; Giô-suê 1:9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/9/2019; P: 7/3/2019; 260 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 18:36:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 380 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:27:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 542 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 16:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 45.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 4:6:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.