VietChristian
VietChristian
httl.org

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 745 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 22:33:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-16; Mác 10:32-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/24/2019; P: 3/25/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 8:13:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 557 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 12:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 609 xem 10 lưu
Xem lần cuối 13.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 758 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:5:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/23/2019; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 2:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 1029 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 14:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 27:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/24/2019; P: 3/31/2019; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 17:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Vương Quốc Sỹ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 265 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 7:54:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 5:0:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.