VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 12:12-26
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 5:36:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:13-24
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/25/2020; P: 2/25/2020; 15 xem
Xem lần cuối 4.01 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 16:50:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1748 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 3:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 88 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 23:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 22:58:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1752 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 3:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/1/2019; P: 12/2/2019; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 16:38:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 950  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.