VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 374 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 21:3:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 690 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 9:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 921 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 8:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 696 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 10:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 565 xem 8 lưu
Xem lần cuối 59.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 343 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:11:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 11:3:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 99 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 226 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:44:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.