VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 70; Mác 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 19:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 1067 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 22:9:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/19/2019; P: 5/23/2019; 730 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 12:29:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 902 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:18:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 112 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 8:41:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/25/2019; 241 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:34:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 28:9-12,19-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:27:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1182 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 20:39:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 907 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 17:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.