VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 12:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 744 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 16:24:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:13:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/10/2006; 500 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/30/2020 22:35:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:20-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 741 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 15:15:47
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:4-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/26/2012; 302 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/30/2020 7:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/5/2014; 243 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 16:8:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:21-23
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 741 xem
Xem lần cuối 9/30/2020 22:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/4/2009; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 5:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 740 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 740 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 0:7:5
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  941 / 988  Tiếp  Cuối

931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.