VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/23/2020; P: 2/27/2020; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 10:3,8,12; Ê-sai 53:6; Ê-phê-sô 4:32; Sáng-thế Ký 45:5-8; 1 Phi-e-rơ 2:19-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/23/2020; P: 2/27/2020; 39 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 10:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 119 xem 3 lưu
Xem lần cuối 19.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/2/2019; P: 2/25/2020; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 19.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 108 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 13:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 87 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 10:27:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-15; Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 41 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 6:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 35 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 12:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 11:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 13 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 4:0:30
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 950  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.