VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 23:17:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/19/2019; P: 5/23/2019; 254 xem 6 lưu
Xem lần cuối 49.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 16.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 44 xem
Xem lần cuối 5/26/2019 21:12:21
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 43.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 22:50:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 18:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 5:1-7; Mác 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 163 xem 7 lưu
Xem lần cuối 48.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 22:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 94 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 22:0:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 908  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.