VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 10 xem
Xem lần cuối 19.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 13 xem
Xem lần cuối 56.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:24-34
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 7 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:10; Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:1-13; 1 Cô-rinh-tô 4:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/5/2020; P: 8/14/2020; 5 xem
Xem lần cuối 8/14/2020 8:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 7:42:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 9:41:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 18.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-15; Ê-phê-sô 6:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/11/2020; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 9:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 105:39-41
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 61 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 52.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 981  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.