VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Sống Trong Cây Sự Sống

Ga-la-ti 1; Sáng-thế Ký 2:8-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.30 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên

Thi-thiên 19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 28.71 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 76 xem
Xem lần cuối 43.16 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Điều Gì Buộc..!

Ma-thi-ơ 18:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 71 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 18:37:0
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Giữ Thân Mình Cho Thánh Sạch

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 18:36:24
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Hai Sự Nhờ Cậy, Hai Kết Quả (Phần 2)

2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.88 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Vì Sao Hội Thánh Dâng Hiến?

Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-36
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 61 xem
Xem lần cuối 11.56 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa

Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.51 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Phẩm Chất Chấp Sự I

1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 41 xem
Xem lần cuối 10.30 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Thánh Hóa

Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 17 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 17:47:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 773  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng