VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-8:4
Pastor Michael Proud
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 31 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.87 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 60 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 20:14:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 110 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-45
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 41 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 16 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 20:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 35 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 20:18:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 19:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 66:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 7:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Truyền Đạo Lê Quang Phong
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 17:49:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 7:11:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 997  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.