VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 41 xem
Xem lần cuối 3.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 16 xem
Xem lần cuối 20.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 51 xem
Xem lần cuối 55.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 90 xem
Xem lần cuối 45.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 1:51:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 140 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:3:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 23:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:36,42-44
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 2:24:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:15-29; Mác 11:7-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:7-11,15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/14/2019; 107 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 1:20:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.