VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:2-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/11/2019; P: 8/16/2019; 21 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 18:8:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 11:20:21
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:1-4,11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 75 xem
Xem lần cuối 8/17/2019 17:43:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/15/2019; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 18:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 278 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 16:1:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 18:47:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 16:30:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 110:1-7; Mác 12:35-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 74 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 102 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 921  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.