VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

2 Sử-ký 6:32-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/19/2021; P: 9/21/2021; 18 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:22-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 23:51:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:15-36
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 30 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 21:41:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Ngô Tấn Sĩ
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 55 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 22:18:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:28
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/19/2021; 35 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 22:17:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/19/2021; 38 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 20:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:43-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2021; P: 9/19/2021; 27 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 23:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2021; 50 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 23:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35; Mác 9:49-50
Pastor Hồ Long
C:9/12/2021; P: 9/16/2021; 96 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 0:18:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1041  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.