VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Gương Mẫu Tuyệt Hảo

1 Cô-rinh-tô 10:32
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/13/2018; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nền Là Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 3:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/8/2018; P: 7/11/2018; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

1 Phi-e-rơ 1:15-16; Hê-bơ-rơ 12:14; Rô-ma 6:12-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2018; P: 7/10/2018; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên

Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên

Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 329 xem 7 lưu
Xem lần cuối 52.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ôn Cố Tri Tân

Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 21:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Không Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 0:24:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2018; 358 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 2:10:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 2)

Giăng 8:44; 2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/8/2018; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 1:42:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời

Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đừng Sợ Những Kẻ Bách Hại

Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 22:32:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 842  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới