VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khát Khao Nước Hằng Sống

Giăng 4:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 43 xem
Xem lần cuối 40.64 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 35 xem
Xem lần cuối 22.19 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Ân Tứ Dư Dật

1 Cô-rinh-tô 1:4-9
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/20/2017; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.42 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Trọn Vẹn

1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Hà Cẩm Tú
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 52 xem
Xem lần cuối 11.05 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Sự Thăng Cấp Đến Từ Nơi Chúa

Sự Thăng Cấp Đến Từ Nơi Chúa

Thi-thiên 75:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 27.90 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Mục Đích Của Đức Chúa Trời Cho Gia Đình

Sáng-thế Ký 2:18; Sáng-thế Ký 2:24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 47 xem
Xem lần cuối 17.30 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Cuộc Viễn Chinh Tiếp Diễn

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 17 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:21:23
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Bụng Cá

Giô-na 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 27 xem
Xem lần cuối 27.44 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Hầu Việc Chúa

Đa-ni-ên 6:10-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 21 xem
Xem lần cuối 10.34 giây
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Yêu Thương! Kiên Nhẫn!

Ma-thi-ơ 13:36-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 93 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.62 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 726  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng