VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 6 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 23:21:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:27-34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 32 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 22:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 27 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 0:27:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 10 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 12:40:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:40-50
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 14 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 0:27:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/3/2021; P: 1/17/2021; 63 xem 5 lưu
Xem lần cuối 58.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/10/2021; P: 1/15/2021; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 14.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 14:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 21:28:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 45 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 6:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1004  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.