VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 41 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:7-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/3/2021; P: 10/15/2021; 14 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 42 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:4:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 22 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:6:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-48; Ê-sai 49:6
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 68 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 2:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 3:44:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/10/2021; P: 10/12/2021; 77 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 0:1:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:27-31
Mục Sư Trần Thái Nhiệm
C:10/10/2021; P: 10/11/2021; 164 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:15:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/10/2021; P: 10/11/2021; 86 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 3:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:5-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/10/2021; 65 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 1:9:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1045  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.