VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn

Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 10 xem
Xem lần cuối 18.71 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Sắm Sẵn Cho Việc Lành

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 9 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:35:40
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sự Tập Chú

Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 9 xem
Xem lần cuối 45.81 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 12 xem
Xem lần cuối 4.49 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 8 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 22:38:21
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Trở Lại Và Trổ Hoa

Trở Lại Và Trổ Hoa

Ô-sê 14:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 11 xem
Xem lần cuối 3/28/2017 0:3:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Vợ Chồng Thuận Phục Lẫn Nhau

Vợ Chồng Thuận Phục Lẫn Nhau

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Truyền Đạo Hồ Long
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:41:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Làm Xấu Hổ Kẻ Khôn Ngoan

Làm Xấu Hổ Kẻ Khôn Ngoan

1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 25 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:31:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Một Lòng Một Dạ

1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 137 xem
Xem lần cuối 32.03 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Binh Khí Tổng Hợp

Ê-phê-sô 6:18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 382 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.61 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 735  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng