VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 47 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 3:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 12:19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/19/2020; P: 6/4/2020; 86 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 23:21:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 95 xem 3 lưu
Xem lần cuối 31.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 0:47:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
MSNC Trần Việt Dũng
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 108 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 1:31:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 82 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 1:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 16 xem
Xem lần cuối 6/5/2020 21:59:15
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 20:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 969  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.