VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 2:24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 6:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:9
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 92 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 4:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/10/2020; P: 4/14/2020; 214 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 15:1:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 1109 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 10:15:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18,24-249
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 180 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 2:18:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-18,21-30; Ê-sai 53:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 16:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9; ; Ê-sai 53:3-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 17:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/12/2020; 106 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 17:37:42
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 56 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 1:35:10
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 22:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 967  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.