VietChristian
VietChristian
httl.org

Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 245 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:49:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 7:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:8
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-3
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2019 17:48:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 224 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 18:5:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 903 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:47:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 549 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 15:45:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:11
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 343 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:11:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.