VietChristian
VietChristian
httl.org

Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 79 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 13:46:54
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:2-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/11/2019; P: 8/16/2019; 114 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 7:10:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 9:59:32
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:1-4,11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 14:28:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:0:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 403 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 20:31:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 376 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 13:13:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 258 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 0:30:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 220 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 12:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 110:1-7; Mác 12:35-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 19:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.