VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 595 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 8:42:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 68 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 16:1:35
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/15/2019; 265 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 13:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-7; Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2019; P: 12/13/2019; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 10:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:15-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 195 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 16:18:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 511 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:41:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 11:10:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/8/2019; P: 12/10/2019; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:37:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 130 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 1:49:17
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 216 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 7:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.