VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 158 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 9:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; Lê-vi Ký 19:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2019; P: 7/11/2019; 260 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:22-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/7/2019; P: 7/9/2019; 199 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 15:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 394 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 13:7:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 345 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 17:0:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/7/2019; 202 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 23:35:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 565 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 12:23:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 14:23:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:15; Giăng 17:17; Sáng-thế Ký 2:15-17; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/23/2019; P: 7/7/2019; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 13:10:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2019; P: 7/3/2019; 432 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 8:43:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 926  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.