VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 23:9:44
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 5:20:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 637 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 23:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/7/2019; 301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 20:42:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/3/2019; P: 2/6/2019; 568 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 16:51:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 439 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 7:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 229 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 760 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 14:16:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 18:19:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 18:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 894  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.