VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Châm-ngôn 27:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/3/2019; 570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 8:42:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Hê-bơ-rơ 13:6; 1 Giăng 5:14; Giô-suê 1:9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/9/2019; P: 7/3/2019; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 7:51:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 218 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 1:26:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 64 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 23:47:37
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 6:13:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 7:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 143 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 16:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36–47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/30/2019; 154 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 0:1:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 667 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 10:42:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:37
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/28/2019; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 22:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 926  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.