VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 112 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 18:45:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 5:54:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 19:3:33
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 11:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/3/2019; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 14:13:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1,10-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/3/2019; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:19-24
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 23:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 97 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Truyền Đạo Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 297 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 11:9:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 894  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.