VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 182 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 8:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 79 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 7:21:26
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 856 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 17:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:47:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/27/2019; P: 1/28/2019; 194 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 19:36:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/27/2019; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 19:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 336 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 9:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 275 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 21:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/27/2019; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 23:43:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/27/2019; 89 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 2:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 894  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.