VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 168 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 7:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:26; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/19/2020; P: 1/24/2020; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 21:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:10-11; Hê-bơ-rơ 3:6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/22/2019; P: 1/24/2020; 132 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 19:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-27; Giăng 11:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 227 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 11:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 536 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 17:22:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 8:29:12
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 3:11:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 22:29:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 71 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 15:7:50
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 15:48:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 956  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.