VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 132 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 22:47:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:9-10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:1-3; Lu-ca 8:2-3; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/2/2019; P: 6/20/2019; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 3:6:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 448 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 8:43:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 415 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:1:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:14:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:17-19; Ê-phê-sô 4:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/16/2019; P: 6/18/2019; 192 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 9:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 718 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 10:51:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:19-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 239 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 21:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 80 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 6:3:19
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 200 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 16:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 926  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.