VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 311 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 15:0:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 100 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 10:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/20/2019; P: 1/25/2019; 208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 2:17:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 413 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 5:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 707 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 6:9:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 18:48:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 9:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28b
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 544 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 3:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 19:36:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 685 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 7:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 894  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.