VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 244 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 7:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/9/2019; P: 6/15/2019; 251 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 6:35:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 11:14:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 427 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 4:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 7:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18,25-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/9/2019; P: 6/10/2019; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 12:23:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 52:1-12; Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/9/2019; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 10:8:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/25/2019; P: 6/9/2019; 257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 7:37:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:12b
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/8/2019; P: 6/9/2019; 290 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 23:40:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 7:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 926  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.