VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 19:45:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 1:34:8
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 23:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 8:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 44
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/23/2020; P: 9/5/2020; 418 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 21:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:18-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/23/2020; P: 9/4/2020; 92 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 6:14:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/30/2020; P: 9/4/2020; 139 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 6:23:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/9/2020; P: 9/2/2020; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 7:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 7:41:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 98 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 6:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 987  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.