VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 121 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 10:15:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 10:16:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 60 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 9:0:52
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 201 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 10:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 173 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 10:18:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:32:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:4-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/31/2019; P: 4/4/2019; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 19:38:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/24/2019; P: 4/4/2019; 221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 1:28:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-31
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/17/2019; P: 4/4/2019; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 0:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 187 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 13:59:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.