VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:45:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 87 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 5:40:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 16:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 23:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/3/2019; 256 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1,10-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/3/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 21:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:19-24
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 83 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 18:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 77 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 15:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Truyền Đạo Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 8:3:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 19:40:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.