VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 147 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 16:19:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 120 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 10:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:18:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 5:20:8
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 14:45:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 132 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 16:0:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 86 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 21:17:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 156 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 20:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:26; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/19/2020; P: 1/24/2020; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.