VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:8:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/23/2019; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 2:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 9:7:4
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 16:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 16:26:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 22:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 66 xem 6 lưu
Xem lần cuối 50.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 19:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 16:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 23 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 4:56:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.