VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 7:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 11:47:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 14:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:4; Ê-phê-sô 5:25-29; Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 20:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 15:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 100 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 4:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 52 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 23:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 19:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 55 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 18:29:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 997  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.