VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 6:9-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/13/2019; P: 1/6/2020; 214 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 175 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-13; Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 22:30:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/5/2020; 270 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:8:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/5/2020; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 4:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:12/22/2019; P: 1/3/2020; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 2:4:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/29/2019; P: 1/1/2020; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 19:59:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7; Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2019; P: 1/1/2020; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 4:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/8/2019; P: 1/1/2020; 53 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 22:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.