VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 4:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 13:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 20 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 3:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 14:40:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 426 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:9:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 485 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 18:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 732 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 13:17:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:53:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:14-22; Mác 10:18-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 155 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 7:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 5:0:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.