VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 5:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 347 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 15:0:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 214 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 2:23:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 5:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 3:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:59:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/13/2019; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:45:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.