VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 83 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 16:37:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2020; P: 10/12/2020; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 17:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 648 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 20:26:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:14,24-25,40-19; Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 16:41:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 16:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 17:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 13:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 18:50:12
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 8:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 1:6:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 997  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.