VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 130 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:51:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 196 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:50:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:30:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 105 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:50:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 223 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:51:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 392 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:50:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 94 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:51:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:24-25,37-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/19/2019; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 8:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 12:4-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 9:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 930  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.