VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Lu-ca 5:38
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/3/2021; P: 1/7/2021; 210 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 6:31:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/8/2020; P: 1/7/2021; 260 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 18:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/3/2021; P: 1/7/2021; 93 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 15:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/27/2020; P: 1/6/2021; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 16:44:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 2:50:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:16:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 19:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 16:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2020; P: 1/1/2021; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 8:26:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:12/27/2020; P: 1/1/2021; 359 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 14:38:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 1010  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.