VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 1:48
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/24/2019; P: 12/27/2019; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 20:34:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/22/2019; P: 12/27/2019; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:12:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 2:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/22/2019; 262 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:42:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 97 xem
Xem lần cuối 2/10/2020 16:45:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/15/2019; P: 12/18/2019; 407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 19:57:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5,14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 14:15:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21,24-25; Ma-thi-ơ 2:13-14,19-21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 6:55:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-7; Ma-thi-ơ 4:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 11:40:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.