VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Linh Tôn Giáo

Giăng 9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/4/2018; P: 11/6/2018; 324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 59.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 166 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 22:42:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm

1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín

Sáng-thế Ký 24:1-67
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:11/5/2018; 41 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 63 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 6:6:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cứu Cánh Vinh Hiển Của Sự Tuyển Chọn

Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguyện Cuộc Đời Là Bài Hát Dâng Chúa

1 Sa-mu-ên 7:1-14; Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 148 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thân Thể Là Đền Thờ

Thân Thể Là Đền Thờ

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:4:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/4/2018; 333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xin Tri Ân

Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.