VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 35:1-15
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1377 xem
Xem lần cuối 7/5/2020 6:54:42
Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1333 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 23:29:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1904 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 6:53:57
Đọc  Chia sẻ
Giô-ên 2:12-15; Giô-ên 2:28-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 20:43:7
Đọc   Chia sẻ
Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 940 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 4:21:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1947 xem
Xem lần cuối 7/11/2020 1:4:34
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:14; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1575 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 2:26:23
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1472 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 0:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:26-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 938 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 11:1:47
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 29
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 926 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 16:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  917 / 974  Tiếp  Cuối

907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.