VietChristian
VietChristian
svtk.net
Xuất Ê-díp-tô Ký 13 :21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2022; P: 10/12/2022; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:24:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2022; P: 10/12/2022; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:24:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 4:16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/9/2022; P: 10/11/2022; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2022 10:41:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/25/2022; P: 10/11/2022; 329 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:24:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/9/2022; P: 10/11/2022; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2022 3:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6; Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2022; P: 10/11/2022; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:23:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/9/2022; P: 10/10/2022; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:23:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/9/2022; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 14:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/9/2022; 64 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:23:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2022; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:23:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 1111  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.