VietChristian
VietChristian
svtk.net
Mác 11:12-14,20-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/2/2022; P: 10/9/2022; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 21:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 40
Mục Sư Đoàn Trung Tín
C:9/25/2022; P: 10/8/2022; 72 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2022 8:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/2/2022; P: 10/8/2022; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 17:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-8; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/2/2022; P: 10/8/2022; 79 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 5:0:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2022; P: 10/7/2022; 235 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2022 23:48:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/5/2022; P: 10/6/2022; 147 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2022 5:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:4-5,16-20,24-30
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/2/2022; P: 10/4/2022; 221 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2022 14:42:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:15-26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/2/2022; P: 10/3/2022; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 22:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/2/2022; P: 10/3/2022; 134 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 4:31:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2022; P: 10/3/2022; 92 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 6:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 1111  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.