VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2005; 1046 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.09 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3038 xem 30 lưu
Xem lần cuối 17.19 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:20-22
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/29/2019; P: 10/2/2019; 194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2013; 1764 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17::3-6
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/24/2017; P: 9/25/2017; 488 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/3/2004; 441 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:8-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.39 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:8-11; Thi-thiên 89:1-4; Rô-ma 16:25-27; Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 499 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/24/2011; 818 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2006; 743 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 162  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.