VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Lu-ca 2 :1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2014; P: 12/30/2014; 769 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-11; Thi-thiên 25:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/25/2018; P: 3/12/2018; 672 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 714 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2009; 3251 xem 28 lưu
Xem lần cuối 18.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:8-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/15/2009; 1397 xem 3 lưu
Xem lần cuối 22.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 1/10/2020; 1399 xem 15 lưu
Xem lần cuối 23.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2019; 834 xem 12 lưu
Xem lần cuối 27.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/23/2021; P: 5/28/2021; 328 xem 9 lưu
Xem lần cuối 30.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 1146 xem 21 lưu
Xem lần cuối 34.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 733 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.