VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Châm-ngôn 16:21
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/8/2020; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 3:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23​-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/25/2021; P: 5/1/2021; 231 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 3:0:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:68-79
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2012; 643 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 283 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:55:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 1109 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 575 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:54:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 805 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:53:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 812 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:53:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:28-30
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/10/2020; 242 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/16/2014; P: 11/21/2014; 836 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:52:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  128 / 232  Tiếp  Cuối

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.