VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 248 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 961 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 4:51:28
Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 792 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:50:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:49:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2006; 363 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:48:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 514 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:48:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 2274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:48:34
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:47:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 588 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:47:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:34-39
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/26/2014; 652 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:47:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  140 / 211  Tiếp  Cuối

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.