VietChristian
VietChristian
httl.org

Cô-lô-se 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/2/2014; 868 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/24/2016; P: 5/28/2016; 657 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 430 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:30:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:4-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 544 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/22/2009; 1063 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:29:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/30/2014; 2123 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:26:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 1016 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:25:55
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/8/2011; 850 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 18:23:28
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1130 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  140 / 165  Tiếp  Cuối

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.