VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 1603 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 476 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-17; Mác 9:30-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/10/2019; 365 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/6/2017; 280 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Pastor Dwayne Nordstrom
C:4/2/2010; 1298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:25:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/2/2012; 2285 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:22:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/1/2019; P: 12/2/2019; 141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:21:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2013; 1574 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/19/2012; 988 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:17:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/2/2013; 947 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:16:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  154 / 203  Tiếp  Cuối

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.