VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/9/2011; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:45:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2017; P: 1/5/2018; 645 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:7/21/2013; 1088 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:43:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-28
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2018; P: 7/21/2018; 733 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:41:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/14/2014; 844 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:41:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1,4-5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/12/2010; 1660 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:40:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/7/2010; 1442 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:40:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 523 xem
Xem lần cuối 12/14/2019 23:39:50
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:39:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:7/7/2019; P: 7/8/2019; 483 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:39:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  156 / 169  Tiếp  Cuối

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.