VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 16:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 975 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:4:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:6-7
Mục Sư Cao Bảo Tài
C:10/9/2016; P: 10/13/2016; 929 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:4:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/20/2008; 714 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1016 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:4:20
Đọc  Chia sẻ
Mác 12:28-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1445 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 10:2:34
Xem  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/14/2016; P: 7/26/2016; 839 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:2:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 2074 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:1:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 609 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:1:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:12-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2012; 665 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 9:56:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 9:55:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  156 / 175  Tiếp  Cuối

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.