VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 14:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2007; 2567 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:31:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 916 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 580 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/20/2008; 1244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:19:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 553 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:18:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:25
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:14:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:13:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:19-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:12:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:31-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 1300 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 1:9:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  166 / 201  Tiếp  Cuối

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.