VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:10-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/17/2017; P: 12/20/2017; 924 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10703 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:16:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:18-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1536 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:16:11
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/20/2009; 960 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:15:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/7/2013; 272 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 14:15:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 722 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:14:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 543 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:13:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 961 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:13:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 588 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:12:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  169 / 287  Tiếp  Cuối

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.