VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:48:36
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1039 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/29/2012; 871 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:46:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 680 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:45:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 256 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:44:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/6/2013; 453 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:43:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 812 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 5:42:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  169 / 181  Tiếp  Cuối

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.