VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 900 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/7/2011; 728 xem
Xem lần cuối 11/23/2020 12:38:24
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23; Truyền-đạo 14:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:38:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:1
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/12/2020; P: 1/17/2020; 400 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:37:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:37:50
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:8/31/2014; 888 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:36:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 543 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/3/2012; 1133 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:35:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:9-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-5:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/1/2013; 338 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 181  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.