VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 4072 xem 66 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2011; 1330 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 1464 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:47:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/12/2017; 430 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:45:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:44:38
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:44:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/25/2010; 1786 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:43:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 1015 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:42:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 584 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:41:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:12/12/2010; 737 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 152  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.