VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/26/2011; 2635 xem 10 lưu
Xem lần cuối 20.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/15/2011; 2480 xem 8 lưu
Xem lần cuối 21.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/22/2013; 417 xem
Xem lần cuối 21.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-44
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 257 xem 8 lưu
Xem lần cuối 21.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 564 xem 8 lưu
Xem lần cuối 21.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/4/2013; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/11/2011; 1392 xem 6 lưu
Xem lần cuối 21.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/1/2008; 276 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2005; 636 xem 18 lưu
Xem lần cuối 21.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/20/2013; 1820 xem 16 lưu
Xem lần cuối 22.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 386  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.