VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 861 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 15:36:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2337 xem 47 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:35:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2004; 907 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/29/2015; P: 11/30/2015; 342 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2257 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:9/23/2007; 2399 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:33:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 584 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:31:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 176  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.