VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2010; 2066 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:20:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/22/2012; 828 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:19:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1217 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/22/2010; 1784 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:19:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/31/2011; 1045 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:17:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:35-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; P: 7/7/2002; 1289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:17:5
Xem  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; 1 Phi-e-rơ 2:21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/10/2013; 804 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:15:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/9/2017; P: 7/14/2017; 506 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:14:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 543 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/8/2015; 525 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:14:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 163  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.