VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 92 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:22:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:41
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/8/2009; 1179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:19:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:12:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/4/2013; 602 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 6:10:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 462 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 408 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1208 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 6:4:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/4/2011; 875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 5:59:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2063 xem 27 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 5:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 132  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.