VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 2:12-17
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:7/2/2018; P: 7/5/2018; 414 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-15; Truyền-đạo 10:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/1/2015; 894 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 483 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:42
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/26/2016; 1036 xem 38 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Pastor Michael Proud
C:2/23/2014; 574 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/27/2014; 503 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2010; 1008 xem
Xem lần cuối 10/20/2019 7:2:41
Đọc  Chia sẻ
2 Các Vua 20:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/16/2008; 653 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:1:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:8-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2008; 2213 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:1:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 184  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.