VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 28.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/4/2007; 1679 xem 2 lưu
Xem lần cuối 28.79 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 773 xem
Xem lần cuối 29.42 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/29/2012; 1735 xem 8 lưu
Xem lần cuối 29.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/25/2008; 2739 xem 13 lưu
Xem lần cuối 29.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 29.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:1-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 858 xem
Xem lần cuối 32.92 phút
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 177  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.