VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1685 xem 18 lưu
Xem lần cuối 16.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/21/2019; 43 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/28/2008; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/15/2004; 407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/23/2019; P: 8/24/2019; 9 xem 1 lưu
Xem lần cuối 18.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1352 xem 23 lưu
Xem lần cuối 18.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/15/2011; 2382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 18.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 18.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 767 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:4; Thi-thiên 32:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.