VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Thi-thiên 119:33-40
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/13/2013; 913 xem 3 lưu
Xem lần cuối 18.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 435 xem 9 lưu
Xem lần cuối 18.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 440 xem 7 lưu
Xem lần cuối 19.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:3/23/2000; 1096 xem 6 lưu
Xem lần cuối 20.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 1536 xem 47 lưu
Xem lần cuối 20.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-52
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2016; P: 7/1/2018; 205 xem
Xem lần cuối 21.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 660 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 176 xem 4 lưu
Xem lần cuối 25.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2004; 2134 xem 7 lưu
Xem lần cuối 26.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 2427 xem 20 lưu
Xem lần cuối 26.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.