VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 16:6; Lu-ca 24:5-6
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 3449 xem
Xem lần cuối 34.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1347 xem
Xem lần cuối 34.51 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 609 xem 10 lưu
Xem lần cuối 35.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 411 xem 4 lưu
Xem lần cuối 36.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2011; 1225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.35 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 97 xem
Xem lần cuối 36.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:4/6/2012; 990 xem 1 lưu
Xem lần cuối 37.15 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 519 xem 14 lưu
Xem lần cuối 39.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 40.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/13/2014; 621 xem 7 lưu
Xem lần cuối 41.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.