VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 796 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:52:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 42:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2020; P: 5/7/2020; 619 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:50:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:50:25
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 13.1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2018; P: 5/10/2018; 486 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 837 xem
Xem lần cuối 5/31/2020 18:49:49
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:48:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3387 xem 36 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:26; Truyền-đạo 9:1
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:5/22/2011; 1509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:44:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2222 xem 56 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:38:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.