VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1329 xem 19 lưu
Xem lần cuối 27.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:24; Giăng 4:24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 1043 xem 8 lưu
Xem lần cuối 29.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 115 xem
Xem lần cuối 29.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 555 xem 4 lưu
Xem lần cuối 29.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 502 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/25/2012; 1743 xem 9 lưu
Xem lần cuối 31.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-2
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:1/29/2017; 583 xem 2 lưu
Xem lần cuối 32.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2071 xem 11 lưu
Xem lần cuối 33.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-8; Lu-ca 24:36-49
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/29/2015; P: 3/31/2015; 826 xem 8 lưu
Xem lần cuối 34.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 945 xem 8 lưu
Xem lần cuối 36.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.