VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
Mục Sư Lê Tự Hiển
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1234 xem 14 lưu
Xem lần cuối 27.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 742 xem 9 lưu
Xem lần cuối 27.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:13-27
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 927 xem
Xem lần cuối 27.92 phút
Xem  Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/1/2012; 1846 xem 11 lưu
Xem lần cuối 29.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/2/2008; 1960 xem 18 lưu
Xem lần cuối 30.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:6-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/3/2013; 673 xem 9 lưu
Xem lần cuối 30.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/5/2017; P: 3/14/2017; 899 xem 5 lưu
Xem lần cuối 30.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 177  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.