VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2011; 1153 xem 11 lưu
Xem lần cuối 20.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 795 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/15/2014; 1317 xem 22 lưu
Xem lần cuối 20.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22-25
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/9/2015; 469 xem 7 lưu
Xem lần cuối 20.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 6 xem
Xem lần cuối 21.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 944 xem 24 lưu
Xem lần cuối 21.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.80 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Gióp 14:14a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/19/2012; 733 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/21/2019; P: 7/25/2019; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 23.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 758 xem 6 lưu
Xem lần cuối 23.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 279  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.