VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 10:17-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-4:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 680 xem 10 lưu
Xem lần cuối 31.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:28
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/5/2012; 487 xem 1 lưu
Xem lần cuối 31.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1755 xem 10 lưu
Xem lần cuối 32.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/13/2013; 736 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.79 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 32.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/1/2009; 1142 xem 4 lưu
Xem lần cuối 33.75 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2009; 2085 xem 11 lưu
Xem lần cuối 33.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/1/2018; P: 4/3/2018; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 34.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 475 xem 10 lưu
Xem lần cuối 35.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.