VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 639 xem 23 lưu
Xem lần cuối 19.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2011; 1969 xem 11 lưu
Xem lần cuối 20.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 517 xem 11 lưu
Xem lần cuối 20.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 889 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 446 xem 3 lưu
Xem lần cuối 21.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/31/2011; 1017 xem 5 lưu
Xem lần cuối 21.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 365 xem 8 lưu
Xem lần cuối 21.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 34:1-7
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/1/2016; 1118 xem 50 lưu
Xem lần cuối 21.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/5/2017; P: 2/11/2017; 642 xem 6 lưu
Xem lần cuối 21.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 111  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.