VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

2 Các Vua 5:1-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2010; 2194 xem 9 lưu
Xem lần cuối 31.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/30/2012; 1376 xem 9 lưu
Xem lần cuối 31.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 1710 xem 18 lưu
Xem lần cuối 32.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1601 xem 12 lưu
Xem lần cuối 33.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1233 xem 16 lưu
Xem lần cuối 33.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/18/2013; 1694 xem 12 lưu
Xem lần cuối 33.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 648 xem 14 lưu
Xem lần cuối 33.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6; Giăng 18:38
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/27/2013; 1420 xem 5 lưu
Xem lần cuối 33.86 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1651 xem 25 lưu
Xem lần cuối 35.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2008; 2006 xem 15 lưu
Xem lần cuối 36.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 113  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.