VietChristian
VietChristian
nghe.app

Châm-ngôn 3:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 2155 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.49 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2008; 4239 xem 10 lưu
Xem lần cuối 21.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/21/2011; 743 xem 4 lưu
Xem lần cuối 21.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 612 xem 9 lưu
Xem lần cuối 22.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/21/2019; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1008 xem 5 lưu
Xem lần cuối 23.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 24.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:8-22
Mục Sư Nguyễn Công Thành
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 1079 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1107 xem 3 lưu
Xem lần cuối 24.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 202  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.