VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2013; 1307 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 28 xem
Xem lần cuối 6.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/31/2013; 1283 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/17/2013; 1147 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/17/2013; 1060 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/10/2013; 1291 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:22-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/6/2013; 1258 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/15/2008; 322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/30/2012; 1832 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 381  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.