VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/6/2012; 1151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 33.79 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:34-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/13/2020; 192 xem 6 lưu
Xem lần cuối 33.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Thành An
C:10/28/2012; 1617 xem 6 lưu
Xem lần cuối 34.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/1/2006; 781 xem 12 lưu
Xem lần cuối 35.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/17/2019; P: 12/9/2019; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/18/2012; 869 xem 12 lưu
Xem lần cuối 36.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Nguyễn Lập Mà
C:10/5/2008; 2777 xem 11 lưu
Xem lần cuối 37.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 356 xem 7 lưu
Xem lần cuối 37.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2020; P: 9/13/2020; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 39.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 293  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.