VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/23/2012; 676 xem 8 lưu
Xem lần cuối 40.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 2429 xem 22 lưu
Xem lần cuối 40.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 581 xem 8 lưu
Xem lần cuối 40.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-45
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 43 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 454 xem 5 lưu
Xem lần cuối 41.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:1-29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/28/2014; 382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 42.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 568 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.11 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/23/2013; 1465 xem 13 lưu
Xem lần cuối 44.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 2213 xem 28 lưu
Xem lần cuối 44.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:24-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 856 xem 1 lưu
Xem lần cuối 44.82 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 164  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.