VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Ti-mô-thê 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1290 xem 20 lưu
Xem lần cuối 26.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/30/2016; 482 xem 10 lưu
Xem lần cuối 28.94 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 1032 xem
Xem lần cuối 29.10 phút
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/24/2013; 640 xem 3 lưu
Xem lần cuối 29.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/28/2018; P: 1/31/2018; 828 xem 19 lưu
Xem lần cuối 29.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/8/2016; 550 xem 3 lưu
Xem lần cuối 30.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:21-28
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 617 xem 8 lưu
Xem lần cuối 30.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/11/2014; 598 xem 14 lưu
Xem lần cuối 31.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.