VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 686 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:3:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/4/2012; 921 xem
Xem lần cuối 5/31/2020 18:3:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:3:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1318 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:2:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2217 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/2/2018; 788 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 18:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; Lê-vi Ký 19:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2019; P: 7/11/2019; 335 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 17:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/13/2011; 1303 xem
Xem lần cuối 5/31/2020 17:59:25
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 965 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 17:57:1
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
MSNC Trần Việt Dũng
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 852 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 17:54:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 124  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.