VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Gia-cơ 1:2-4; Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 549 xem 6 lưu
Xem lần cuối 39.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 1456 xem 14 lưu
Xem lần cuối 39.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 39.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/6/2013; 2055 xem 24 lưu
Xem lần cuối 40.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/23/2016; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 40.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 1909 xem 19 lưu
Xem lần cuối 41.20 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1144 xem 9 lưu
Xem lần cuối 41.25 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 41.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/3/2014; 771 xem 7 lưu
Xem lần cuối 42.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 796 xem 2 lưu
Xem lần cuối 42.40 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.