VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-phê-sô 4:6-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/28/2013; 531 xem 2 lưu
Xem lần cuối 36.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1; 1 Giăng 3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/18/2013; 647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Pastor Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 305 xem
Xem lần cuối 36.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-10; 1 Giăng 4:14-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2009; 1902 xem 12 lưu
Xem lần cuối 36.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2006; 315 xem 1 lưu
Xem lần cuối 37.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2012; 911 xem 5 lưu
Xem lần cuối 39.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor Kevin Kinchen
C:4/27/2008; 243 xem
Xem lần cuối 39.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 658 xem 3 lưu
Xem lần cuối 39.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 2052 xem 9 lưu
Xem lần cuối 40.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 872 xem
Xem lần cuối 40.29 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.