VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 6:11-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 50.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:9
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 210 xem 10 lưu
Xem lần cuối 50.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41; Rô-ma 6:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/3/2012; 1188 xem 7 lưu
Xem lần cuối 50.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-16
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1157 xem 25 lưu
Xem lần cuối 50.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:2; Ga-la-ti 6:14-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/13/2016; 707 xem 8 lưu
Xem lần cuối 52.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
C:9/2/2008; 4882 xem 29 lưu
Xem lần cuối 52.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 527 xem 6 lưu
Xem lần cuối 52.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 161 xem 4 lưu
Xem lần cuối 52.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 2187 xem 18 lưu
Xem lần cuối 53.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1579 xem 17 lưu
Xem lần cuối 53.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 302  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.