VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:6-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/26/2010; 1579 xem 5 lưu
Xem lần cuối 47.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 586 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:23
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/25/2010; 1110 xem
Xem lần cuối 49.98 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 811 xem 8 lưu
Xem lần cuối 50.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/30/2016; 436 xem 10 lưu
Xem lần cuối 50.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 351 xem 7 lưu
Xem lần cuối 50.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-4; 1 Cô-rinh-tô 11:31-32; Ê-phê-sô 4:27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/3/2018; P: 6/25/2018; 368 xem 7 lưu
Xem lần cuối 51.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/27/2011; 785 xem
Xem lần cuối 51.63 phút
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:24-25; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 387 xem 6 lưu
Xem lần cuối 54.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 177  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.