VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/24/2016; 664 xem 6 lưu
Xem lần cuối 43.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 474 xem 7 lưu
Xem lần cuối 44.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 32:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 622 xem 1 lưu
Xem lần cuối 45.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 45.47 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/13/2008; 4190 xem 30 lưu
Xem lần cuối 46.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1729 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.95 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2010; 2411 xem 26 lưu
Xem lần cuối 47.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/9/2011; 1144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 47.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1649 xem 30 lưu
Xem lần cuối 48.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 50.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 278  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.