VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-17
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/10/2013; 691 xem
Xem lần cuối 59.53 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:32:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 241 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:30:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1295 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:29:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/14/2008; 1498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:29:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:20; Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/9/2010; 1417 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:29:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 980 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:27:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1910 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:26:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2009; 739 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:26:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.