VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1776 xem 24 lưu
Xem lần cuối 33.38 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2009; 2887 xem 18 lưu
Xem lần cuối 57.38 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 747 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.97 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2010; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/29/2010; 2164 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2009; 3434 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/9/2014; 587 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:9-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/21/2016; P: 2/26/2016; 1966 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 72 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 217  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.