VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Sa-mu-ên 1:9-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/10/2013; 1457 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/8/2022; P: 5/12/2022; 201 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:3/19/2017; P: 4/2/2017; 363 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 9:11-15; Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 74 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:7/8/2012; 1014 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:35:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2019; 390 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-14
Mục Sư Trần Luân Vũ
C:4/27/2014; 935 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:33:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/29/2018; 435 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/17/2021; P: 11/19/2021; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/20/2021; P: 6/30/2021; 598 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 192  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.