VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 729 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-27
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/12/2021; P: 9/14/2021; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/25/2011; 757 xem
Xem lần cuối 9.91 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 4/26/2016; 715 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/17/2009; 578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 13.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 5:2-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/6/2016; 1092 xem 16 lưu
Xem lần cuối 15.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/3/2014; 1851 xem 37 lưu
Xem lần cuối 15.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7; Tít 2:1-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.88 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 290  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.