VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ê-xơ-tê 7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/24/2016; 675 xem 7 lưu
Xem lần cuối 20.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/3/2010; 694 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 944 xem 9 lưu
Xem lần cuối 23.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/20/2022; P: 11/22/2022; 145 xem 6 lưu
Xem lần cuối 25.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2022; P: 7/13/2022; 331 xem 6 lưu
Xem lần cuối 26.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/24/2022; P: 7/29/2022; 432 xem 13 lưu
Xem lần cuối 26.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 2260 xem 30 lưu
Xem lần cuối 26.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/1/2012; 1261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.87 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-56
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/6/2022; P: 11/11/2022; 68 xem 3 lưu
Xem lần cuối 31.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:9; Ma-thi-ơ 5:13-14; Lu-ca 19:10; 1 Ti-mô-thê 1:15-16; Ma-thi-ơ 10:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 1691 xem 25 lưu
Xem lần cuối 33.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.