VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 2562 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:36:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:35:11
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2011; 1502 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 1146 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/5/2012; 1448 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/29/2007; 3419 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:32:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2622 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:32:6
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/22/2017; P: 1/30/2017; 693 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1:20-21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 583 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 21:30:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  242 / 322  Tiếp  Cuối

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.