VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Thi-thiên 110:1-7; Mác 12:35-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 548 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/15/2012; 1150 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:53:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:12,19; Thi-thiên 50:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; 1 Sử-ký 29:14-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/9/2020; P: 3/18/2021; 581 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:52:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/4/2009; 3353 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:52:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2522 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 1433 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/4/2018; 1137 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:51:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 1008 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:50:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/5/2014; 3528 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:50:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 658 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 17:49:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 179  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.