VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
15 SOLAS :: +Playlist :: RSS
2Ân Phúc Vô Hạn (thư Ê-phê-sô) :: +Playlist :: RSS
3Đào Nhiệm (Giô-na) :: +Playlist :: RSS
4Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình :: +Playlist :: RSS
5Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ) :: +Playlist :: RSS
6Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta :: +Playlist :: RSS
7Đổi Mới Tâm Trí :: +Playlist :: RSS
8Ðời Sống Ðắc Thắng :: +Playlist :: RSS
9Đời Sống Có Ý Nghĩa :: +Playlist :: RSS
10Đời Sống Sung Mãn :: +Playlist :: RSS
11Ðời Sống Với Khải Tượng :: +Playlist :: RSS
12Đạo Và Đời (Thư I Giăng) :: +Playlist :: RSS
13Ai Có Tai Hãy Nghe :: +Playlist :: RSS
14Bài Ca Ân Phước :: +Playlist :: RSS
15Bài Ca Giáng Sinh (Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
16Bài Cầu Nguyện Chung :: +Playlist :: RSS
17Bài Giảng Trên Núi :: +Playlist :: RSS
18Bồi Linh Mưa Nguồn :: +Playlist :: RSS
19Bước Đi Trong Chúa :: +Playlist :: RSS
20Bước Ði Trong Quyền Năng :: +Playlist :: RSS
21Bước Đi Trong Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
22Bảy Hội Thánh (Khải Huyền) :: +Playlist :: RSS
23Biết Mình :: +Playlist :: RSS
24Cứu Ân Toàn Bị :: +Playlist :: RSS
25Cứu Ơn (sách Ru-tơ) :: +Playlist :: RSS
26Câu Chuyện Cứu Chuộc :: +Playlist :: RSS
27Câu Chuyện Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
28Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên :: +Playlist :: RSS
29Cầu Nguyện Phục Hưng :: +Playlist :: RSS
30Chúa Đến và Tận Thế :: +Playlist :: RSS
31Chúa Với Tôi, Tôi Với Chúa :: +Playlist :: RSS
32Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa :: +Playlist :: RSS
33Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
34Cuộc Đời Môi-se :: +Playlist :: RSS
35Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
36Danh Hiệu Cứu Chúa :: +Playlist :: RSS
37Gặp Chúa :: +Playlist :: RSS
38Gia Đình :: +Playlist :: RSS
39Giàu Có Vô Hạn :: +Playlist :: RSS
40Giăng :: +Playlist :: RSS
41Hành Động Thờ Phượng :: +Playlist :: RSS
42Hành Trình Cứu Rỗi :: +Playlist :: RSS
43Hôn Nhân Theo Ý Chúa :: +Playlist :: RSS
44Hội Đồng Báp Tít :: +Playlist :: RSS
45Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA) :: +Playlist :: RSS
46Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ :: +Playlist :: RSS
47Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTL Miền Nam :: +Playlist :: RSS
48Hội Thánh :: +Playlist :: RSS
49Hội Thánh Đức Tin Greenville :: +Playlist :: RSS
50Hội Thánh Báp Tít Ân Điển :: +Playlist :: RSS
51Hội Thánh Báp Tít Đức Tin :: +Playlist :: RSS
52Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge :: +Playlist :: RSS
53Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân :: +Playlist :: RSS
54Hội Thánh Báp-tít Escondido :: +Playlist :: RSS
55Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm :: +Playlist :: RSS
56Hội Thánh Cộng Đồng Hy Vọng :: +Playlist :: RSS
57Hội Thánh Lời Chúa :: +Playlist :: RSS
58Hội Thánh Lời Sống :: +Playlist :: RSS
59Hội Thánh Mặc Quyền Phép Của Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
60Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn :: +Playlist :: RSS
61Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster :: +Playlist :: RSS
62Hội Thánh Sống Mạnh (Thư Phi-Líp) :: +Playlist :: RSS
63Hội Thánh Tôi :: +Playlist :: RSS
64Hội Thánh Tin Lành Ân Điển :: +Playlist :: RSS
65Hội Thánh Tin Lành Apple Valley :: +Playlist :: RSS
66Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển :: +Playlist :: RSS
67Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria :: +Playlist :: RSS
68Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary :: +Playlist :: RSS
69Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth :: +Playlist :: RSS
70Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất :: +Playlist :: RSS
71Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston :: +Playlist :: RSS
72Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới :: +Playlist :: RSS
73Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis :: +Playlist :: RSS
74Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando :: +Playlist :: RSS
75Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose :: +Playlist :: RSS
76Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle :: +Playlist :: RSS
77Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA :: +Playlist :: RSS
78Hội Thánh Tin Lành Evry :: +Playlist :: RSS
79Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim :: +Playlist :: RSS
80Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego :: +Playlist :: RSS
81Hội Thánh Tin Lành Nam Florida :: +Playlist :: RSS
82Hội Thánh Tin Lành North Hollywood :: +Playlist :: RSS
83Hội Thánh Tin Lành North San Diego :: +Playlist :: RSS
84Hội Thánh Tin Lành Orange :: +Playlist :: RSS
85Hội Thánh Tin Lành San Bernardino :: +Playlist :: RSS
86Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ :: +Playlist :: RSS
87Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển :: +Playlist :: RSS
88Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove :: +Playlist :: RSS
89Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley :: +Playlist :: RSS
90Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Poway :: +Playlist :: RSS
91Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond :: +Playlist :: RSS
92Hội Thánh Trong Thế Kỷ 21 :: +Playlist :: RSS
93Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm :: +Playlist :: RSS
94Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
95Hội Thánh Vinh Hiển :: +Playlist :: RSS
96Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD) :: +Playlist :: RSS
97Hãy Cầu Như Vầy :: +Playlist :: RSS
98Halloween 2 :: +Playlist :: RSS
99Hiểu Đặc Quyền Của Bạn Trong Giao Uớc của Chúa :: +Playlist :: RSS
100Hiến Chương Nước Trời: Sự Bình Thường Mới :: +Playlist :: RSS
101Huyền Nhiệm Nước Trời :: +Playlist :: RSS
102Kỳ Công Của Đức Tin :: +Playlist :: RSS
103Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17) :: +Playlist :: RSS
104Kết Quả Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
105Khí Giới Tâm Linh :: +Playlist :: RSS
106Khai Phóng Quyền Năng :: +Playlist :: RSS
107Khải Tượng Của Chúa Cho Đời Sống Tôi :: +Playlist :: RSS
108Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên :: +Playlist :: RSS
109Làm Con Vua Thánh Trên Trời :: +Playlist :: RSS
110Làm Môn Đệ Chúa :: +Playlist :: RSS
111Lễ Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
112Lễ Lá :: +Playlist :: RSS
113Lễ Ngũ Tuần :: +Playlist :: RSS
114Lễ Phục Sinh :: +Playlist :: RSS
115Lễ Tạ Ơn :: +Playlist :: RSS
116Lễ Thăng Thiên :: +Playlist :: RSS
117Lễ Tiệc Thánh :: +Playlist :: RSS
118Liên Kết :: +Playlist :: RSS
119Linh Âm Giai Điệu :: +Playlist :: RSS
120LOGOS (Tin Lành Giăng) :: +Playlist :: RSS
121Một Bắt Đầu Mới :: +Playlist :: RSS
122Mở Quà Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
123Mùa Chay :: +Playlist :: RSS
124Mùa Vọng Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
125Mười Điều Răn :: +Playlist :: RSS
126Mạc Khải (Khải Huyền) :: +Playlist :: RSS
127n/a :: +Playlist :: RSS
128Nô Lệ và Tự Do (Thư Ga-la-ti) :: +Playlist :: RSS
129Năm Mới :: +Playlist :: RSS
130Nếp Sống Bình Thường Của Cơ-đốc Nhân :: +Playlist :: RSS
131Ngày Từ Mẫu :: +Playlist :: RSS
132Ngày Từ Phụ :: +Playlist :: RSS
133Ngày Tình Yêu :: +Playlist :: RSS
134Ngôi Lời Vào Đời (Giăng) :: +Playlist :: RSS
135Ngôn Sứ Của Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
136Ngồi Đi Đứng :: +Playlist :: RSS
137Người Đàn Ông Can Đảm :: +Playlist :: RSS
138Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
139Nghiên Cứu Thư Giăng Thứ Nhất :: +Playlist :: RSS
140Những Người Được Chọn (Thư I Phi-e-rơ) :: +Playlist :: RSS
141Những Thi Thiên Cho Đời Sống :: +Playlist :: RSS
142Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
143Niềm Tin & Cuộc Sống :: +Playlist :: RSS
144Phục Hưng Tâm Linh :: +Playlist :: RSS
145Phục Vụ :: +Playlist :: RSS
146Phẩm Chất Của Người Thành Công :: +Playlist :: RSS
147Phúc Âm và Luật Pháp :: +Playlist :: RSS
148Phúc Âm Vào Đời I (Phúc Âm Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
149Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
150Phúc Âm Vào Đời III :: +Playlist :: RSS
151Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính :: +Playlist :: RSS
152Quyền Năng Để Sống Đạo :: +Playlist :: RSS
153Quyền Tể Trị Của Đấng Christ :: +Playlist :: RSS
154Sống Đạo Qua Lời Nói :: +Playlist :: RSS
155Sống Trong Ơn Thần Hựu :: +Playlist :: RSS
156Sự Giáng Sinh Không Ai So Bằng :: +Playlist :: RSS
157Sự Quay Trở Lại Vĩ Đại Nhất :: +Playlist :: RSS
158Sự Trang Bị Thiên Thượng :: +Playlist :: RSS
159Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15) :: +Playlist :: RSS
160Song Ngữ :: +Playlist :: RSS
161Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
162Tái Lập Đời Sống (Nê-hê-mi) :: +Playlist :: RSS
163Tôi Chọn :: +Playlist :: RSS
164Tự Do Khỏi Quá Khứ :: +Playlist :: RSS
165Tứ Diện Phúc Âm :: +Playlist :: RSS
166Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca) :: +Playlist :: RSS
167Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc :: +Playlist :: RSS
168Tín Nhân Mùa Vọng :: +Playlist :: RSS
169Tại sao Ðức Chúa Jêsus Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
170Tặng Phẩm Từ Trời :: +Playlist :: RSS
171Thánh Kinh Và Đời Sống :: +Playlist :: RSS
172Thừa Sai Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
173Thù Nghịch Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
174Thẩm Quyền Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
175Theo Chúa :: +Playlist :: RSS
176Tin Và Sống (Đa-ni-ên) :: +Playlist :: RSS
177Tin Và Sống (Gia-cơ) :: +Playlist :: RSS
178Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng :: +Playlist :: RSS
179Trai Tài Gái Sắc (Thư I Phi-e-rơ) :: +Playlist :: RSS
180Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác) :: +Playlist :: RSS
181Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ :: +Playlist :: RSS
182Truyền Giáo :: +Playlist :: RSS
183Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi) :: +Playlist :: RSS
184Uy Quyền Thuộc Linh :: +Playlist :: RSS
185 :: +Playlist :: RSS
186Văn Hóa Và Niềm Tin :: +Playlist :: RSS
187Việc Chúa Đã Làm :: +Playlist :: RSS
188Viên Ngọc Chín Màu (Trái Thánh Linh) :: +Playlist :: RSS
189Vietnamese Christian Church of Garden Grove :: +Playlist :: RSS
190Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ) :: +Playlist :: RSS
191Vui Mừng Trong Chúa (Thư Phi-líp) :: +Playlist :: RSS
192Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh :: +Playlist :: RSS
193Xức Dầu Để Tiến Bộ :: +Playlist :: RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.