VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

15 SOLAS +PLAYLIST RSS
2Ân Phúc Vô Hạn (thư Ê-phê-sô) +PLAYLIST RSS
3Đào Nhiệm (Giô-na) +PLAYLIST RSS
4Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình +PLAYLIST RSS
5Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ) +PLAYLIST RSS
6Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta +PLAYLIST RSS
7Đổi Mới Tâm Trí +PLAYLIST RSS
8Ðời Sống Ðắc Thắng +PLAYLIST RSS
9Đời Sống Có Ý Nghĩa +PLAYLIST RSS
10Đời Sống Sung Mãn +PLAYLIST RSS
11Ðời Sống Với Khải Tượng +PLAYLIST RSS
12Đạo Và Đời (Thư I Giăng) +PLAYLIST RSS
13Bài Ca Ân Phước +PLAYLIST RSS
14Bài Ca Giáng Sinh (Lu-ca) +PLAYLIST RSS
15Bài Cầu Nguyện Chung +PLAYLIST RSS
16Bài Giảng Trên Núi +PLAYLIST RSS
17Bồi Linh Mưa Nguồn +PLAYLIST RSS
18Bước Đi Trong Chúa +PLAYLIST RSS
19Bước Ði Trong Quyền Năng +PLAYLIST RSS
20Bước Đi Trong Thánh Linh +PLAYLIST RSS
21Bảy Hội Thánh (Khải Huyền) +PLAYLIST RSS
22Biết Mình +PLAYLIST RSS
23Cứu Ân Toàn Bị +PLAYLIST RSS
24Cứu Ơn (sách Ru-tơ) +PLAYLIST RSS
25Câu Chuyện Giáng Sinh +PLAYLIST RSS
26Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên +PLAYLIST RSS
27Cầu Nguyện Phục Hưng +PLAYLIST RSS
28Chúa Đến và Tận Thế +PLAYLIST RSS
29Chúa Với Tôi, Tôi Với Chúa +PLAYLIST RSS
30Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa +PLAYLIST RSS
31Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu +PLAYLIST RSS
32Cuộc Đời Môi-se +PLAYLIST RSS
33Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu +PLAYLIST RSS
34Danh Hiệu Cứu Chúa +PLAYLIST RSS
35Gia Đình +PLAYLIST RSS
36Giàu Có Vô Hạn +PLAYLIST RSS
37Giăng +PLAYLIST RSS
38Hành Động Thờ Phượng +PLAYLIST RSS
39Hành Trình Cứu Rỗi +PLAYLIST RSS
40Hôn Nhân Theo Ý Chúa +PLAYLIST RSS
41Hội Đồng Báp Tít +PLAYLIST RSS
42Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA) +PLAYLIST RSS
43Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ +PLAYLIST RSS
44Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTL Miền Nam +PLAYLIST RSS
45Hội Thánh +PLAYLIST RSS
46Hội Thánh Đức Tin Greenville +PLAYLIST RSS
47Hội Thánh Báp Tít Ân Điển +PLAYLIST RSS
48Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge +PLAYLIST RSS
49Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân +PLAYLIST RSS
50Hội Thánh Báp-tít Escondido +PLAYLIST RSS
51Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm +PLAYLIST RSS
52Hội Thánh Cộng Đồng Hy Vọng +PLAYLIST RSS
53Hội Thánh Lời Chúa +PLAYLIST RSS
54Hội Thánh Lời Sống +PLAYLIST RSS
55Hội Thánh Mặc Quyền Phép Của Thánh Linh +PLAYLIST RSS
56Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn +PLAYLIST RSS
57Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster +PLAYLIST RSS
58Hội Thánh Sống Mạnh (Thư Phi-Líp) +PLAYLIST RSS
59Hội Thánh Tôi +PLAYLIST RSS
60Hội Thánh Tin Lành Ân Điển +PLAYLIST RSS
61Hội Thánh Tin Lành Apple Valley +PLAYLIST RSS
62Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển +PLAYLIST RSS
63Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria +PLAYLIST RSS
64Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary +PLAYLIST RSS
65Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth +PLAYLIST RSS
66Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất +PLAYLIST RSS
67Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston +PLAYLIST RSS
68Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis +PLAYLIST RSS
69Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando +PLAYLIST RSS
70Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose +PLAYLIST RSS
71Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle +PLAYLIST RSS
72Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA +PLAYLIST RSS
73Hội Thánh Tin Lành Evry +PLAYLIST RSS
74Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim +PLAYLIST RSS
75Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego +PLAYLIST RSS
76Hội Thánh Tin Lành Nam Florida +PLAYLIST RSS
77Hội Thánh Tin Lành North Hollywood +PLAYLIST RSS
78Hội Thánh Tin Lành North San Diego +PLAYLIST RSS
79Hội Thánh Tin Lành Orange +PLAYLIST RSS
80Hội Thánh Tin Lành San Bernardino +PLAYLIST RSS
81Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ +PLAYLIST RSS
82Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển +PLAYLIST RSS
83Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove +PLAYLIST RSS
84Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley +PLAYLIST RSS
85Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Poway +PLAYLIST RSS
86Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond +PLAYLIST RSS
87Hội Thánh Trong Thế Kỷ 21 +PLAYLIST RSS
88Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh +PLAYLIST RSS
89Hội Thánh Vinh Hiển +PLAYLIST RSS
90Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD) +PLAYLIST RSS
91Hãy Cầu Như Vầy +PLAYLIST RSS
92Halloween 2 +PLAYLIST RSS
93Hiểu Đặc Quyền Của Bạn Trong Giao Uớc của Chúa +PLAYLIST RSS
94Huyền Nhiệm Nước Trời +PLAYLIST RSS
95Kỳ Công Của Đức Tin +PLAYLIST RSS
96Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17) +PLAYLIST RSS
97Kết Quả Thánh Linh +PLAYLIST RSS
98Khí Giới Tâm Linh +PLAYLIST RSS
99Khai Phóng Quyền Năng +PLAYLIST RSS
100Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên +PLAYLIST RSS
101Làm Con Vua Thánh Trên Trời +PLAYLIST RSS
102Làm Môn Đệ Chúa +PLAYLIST RSS
103Lễ Giáng Sinh +PLAYLIST RSS
104Lễ Lá +PLAYLIST RSS
105Lễ Ngũ Tuần +PLAYLIST RSS
106Lễ Phục Sinh +PLAYLIST RSS
107Lễ Tạ Ơn +PLAYLIST RSS
108Lễ Thăng Thiên +PLAYLIST RSS
109Lễ Tiệc Thánh +PLAYLIST RSS
110Liên Kết +PLAYLIST RSS
111Linh Âm Giai Điệu +PLAYLIST RSS
112LOGOS (Tin Lành Giăng) +PLAYLIST RSS
113Một Bắt Đầu Mới +PLAYLIST RSS
114Mở Quà Giáng Sinh +PLAYLIST RSS
115Mùa Chay +PLAYLIST RSS
116Mùa Vọng Giáng Sinh +PLAYLIST RSS
117Mười Điều Răn +PLAYLIST RSS
118Mạc Khải (Khải Huyền) +PLAYLIST RSS
119n/a +PLAYLIST RSS
120Nô Lệ và Tự Do (Thư Ga-la-ti) +PLAYLIST RSS
121Năm Mới +PLAYLIST RSS
122Nếp Sống Bình Thường Của Cơ-đốc Nhân +PLAYLIST RSS
123Ngày Từ Mẫu +PLAYLIST RSS
124Ngày Từ Phụ +PLAYLIST RSS
125Ngày Tình Yêu +PLAYLIST RSS
126Ngôn Sứ Của Đức Chúa Trời +PLAYLIST RSS
127Ngồi Đi Đứng +PLAYLIST RSS
128Người Đàn Ông Can Đảm +PLAYLIST RSS
129Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời +PLAYLIST RSS
130Nghiên Cứu Thư Giăng Thứ Nhất +PLAYLIST RSS
131Những Người Được Chọn (Thư I Phi-e-rơ) +PLAYLIST RSS
132Những Thi Thiên Cho Đời Sống +PLAYLIST RSS
133Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu +PLAYLIST RSS
134Niềm Tin & Cuộc Sống +PLAYLIST RSS
135Phục Hưng Tâm Linh +PLAYLIST RSS
136Phục Vụ +PLAYLIST RSS
137Phẩm Chất Của Người Thành Công +PLAYLIST RSS
138Phúc Âm và Luật Pháp +PLAYLIST RSS
139Phúc Âm Vào Đời I (Phúc Âm Lu-ca) +PLAYLIST RSS
140Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca) +PLAYLIST RSS
141Phúc Âm Vào Đời III +PLAYLIST RSS
142Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính +PLAYLIST RSS
143Quyền Năng Để Sống Đạo +PLAYLIST RSS
144Quyền Tể Trị Của Đấng Christ +PLAYLIST RSS
145Sống Đạo Qua Lời Nói +PLAYLIST RSS
146Sự Giáng Sinh Không Ai So Bằng +PLAYLIST RSS
147Sự Trang Bị Thiên Thượng +PLAYLIST RSS
148Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15) +PLAYLIST RSS
149Song Ngữ +PLAYLIST RSS
150Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời +PLAYLIST RSS
151Tự Do Khỏi Quá Khứ +PLAYLIST RSS
152Tứ Diện Phúc Âm +PLAYLIST RSS
153Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca) +PLAYLIST RSS
154Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc +PLAYLIST RSS
155Tại sao Ðức Chúa Jêsus Giáng Sinh +PLAYLIST RSS
156Tặng Phẩm Từ Trời +PLAYLIST RSS
157Thừa Sai Nhà Vua +PLAYLIST RSS
158Thù Nghịch Nhà Vua +PLAYLIST RSS
159Thẩm Quyền Nhà Vua +PLAYLIST RSS
160Theo Chúa +PLAYLIST RSS
161Tin Và Sống (Đa-ni-ên) +PLAYLIST RSS
162Tin Và Sống (Gia-cơ) +PLAYLIST RSS
163Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng +PLAYLIST RSS
164Trai Tài Gái Sắc (Thư I Phi-e-rơ) +PLAYLIST RSS
165Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác) +PLAYLIST RSS
166Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ +PLAYLIST RSS
167Truyền Giáo +PLAYLIST RSS
168Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi) +PLAYLIST RSS
169Uy Quyền Thuộc Linh +PLAYLIST RSS
170 +PLAYLIST RSS
171Văn Hóa Và Niềm Tin +PLAYLIST RSS
172Viên Ngọc Chín Màu (Trái Thánh Linh) +PLAYLIST RSS
173Vietnamese Christian Church of Garden Grove +PLAYLIST RSS
174Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ) +PLAYLIST RSS
175Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh +PLAYLIST RSS
176Xức Dầu Để Tiến Bộ +PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.