VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2022; 10 xem
Xem lần cuối 5/23/2022 7:46:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 5:26:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 0:52:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-21; Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/1/2022; P: 5/2/2022; 81 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 11:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2022; P: 4/28/2022; 81 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 7:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 39 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 11:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11; Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 23:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 155 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 11:37:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:6-18; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 5:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 9:11-15; Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 74 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 0:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.