VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 5 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 1:20:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/9/2024; P: 6/12/2024; 49 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 21:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11; Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/2/2024; P: 6/9/2024; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2024 14:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; 2 Cô-rinh-tô 3:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2024; P: 6/9/2024; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2024 3:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-26; Ê-xê-chi-ên 36:22-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2024; P: 6/8/2024; 85 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 22:1:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:9-17; Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2024; P: 6/8/2024; 36 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 4:16:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:27-34; 1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/5/2024; P: 6/7/2024; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2024 8:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-6; Khải-huyền 7:9-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/28/2024; P: 5/11/2024; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 17:42:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28; Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/7/2024; P: 5/10/2024; 103 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 16:55:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2024; P: 4/5/2024; 126 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 23:51:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.