VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Ê-sai 2:1-22; Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/19/2023; P: 3/25/2023; 7 xem
Xem lần cuối 3/26/2023 9:8:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:-4; Phi-lê-môn 1:1-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2023; P: 3/13/2023; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2023 7:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-9; 1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/5/2023; P: 3/6/2023; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 22:58:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133:1-3; Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2023; P: 3/3/2023; 39 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 18:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-24; Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/19/2023; P: 2/22/2023; 136 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2023 23:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:12-15; Giăng 16:7-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2023; P: 2/15/2023; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 18:3:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/5/2023; P: 2/8/2023; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2023 10:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-18,21-22; Thi-thiên 16
Thầy Trần Nguyên Anh
C:1/29/2023; P: 2/2/2023; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2023 8:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17-6:2
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 65 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2023 0:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9; Giăng 15:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2023; P: 1/16/2023; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 17:57:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.