VietChristian
VietChristian
nghe.app
Giô-suê 3:1-17; Giăng 17:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2023; P: 9/26/2023; 114 xem
Xem lần cuối 15.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-24; Hê-bơ-rơ 11:29-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2023; P: 9/20/2023; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2023 22:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-11; Giăng 10:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2023; P: 9/11/2023; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 68:1-6; Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/3/2023; P: 9/9/2023; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:47:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145:1-13; Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/27/2023; P: 8/28/2023; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:46:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 104:24-35; Cô-lô-se 3:22-4:1
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/20/2023; P: 8/22/2023; 124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133; Cô-lô-se 3:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/13/2023; P: 8/15/2023; 64 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-10; 1 Giăng 1:1-10
Trần Nguyên-Anh
C:8/6/2023; P: 8/9/2023; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:41:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 39:1-13; Cô-lô-se 3:5-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2023; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:39:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-14; Cô-lô-se 3:17-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2023; P: 6/19/2023; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 3:25:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.