VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 6 xem
Xem lần cuối 14.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 41 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 0:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:26:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-20
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 21:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 23:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 19:50:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 72 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 8:31:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 14:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 6:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/5/2019; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 9:7:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.